مرکز آموزش هوانوردی پردیس علم و فناوری

مرکز آموزش هوانوردی پردیس

شماره اتاق:۲۱۴

شماره تماس:۶۶۷۴۰۳۳۰

سایت:www.pardisaviation.ir

رایانامه: info@pardisaviation.ir