6f49a3cfa3d2b095fb60f7e9d14473cf

مرکز آموزش هوانوردی پردیس

شماره اتاق:۲۱۴

شماره تماس:۶۶۷۴۰۳۳۰

سایت:www.pardisaviation.ir

رایانامه: info@pardisaviation.ir