بازدید رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM از پردیس علم و فناوری

بازدید رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM از پردیس علم و فناوری

دکتر فرزاد حجازی رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM از مجموعه پردیس علم و فناوری و امکانات آن بازدید کرد. ادامه مطلب بازدید رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM از پردیس علم و فناوری